ศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ใบอนุญาตเลขที่ 001/2558 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินงานโดยภายใต้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือแก่ เด็กพิการ, คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ตามประเภทความพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว รวมทั้งการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กสมองพิการโดยผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัวและชุมชนให้สามารถฟื้นฟูเด็กพิการได้ด้วยตนเอง ซึ่งได้มีการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน

เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร ของสัปดาห์ (2 วันต่อสัปดาห์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ฟรี)
กิจกรรมให้บริการ ประกอบด้วย 6 ชุดกิจกรรม (ชุดกิจกรรมละ 60 นาที) ได้แก่

1) การฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก (รายบุคคล)
2) การนวดไทยเพื่อบำบัดและฟื้นฟูเด็กพิการ (รายบุคคล)
3) การฝึกการเคลื่อนไหว (รายบุคคล)
4) การเสริมสร้างพัฒนาการ การกระตุ้นพัฒนาการ (รายกลุ่ม)
5) การพัฒนาสู่สุขภาวะ สวนบำบัด (รายกลุ่ม)
6) การเสริมสร้างพัฒนาการ ดนตรีเข้าจังหวะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ (รายกลุ่ม)
หมายเหตุ : การให้บริการอยู่ภายใต้คณะกรรมการประเมินศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง