ศูนย์การเรียนรู้

การอบรม

ห้องสมุด มพก.

ajax
ajax1

ภารกิจหลักของเรา

Skill Development & Training

เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำในการสร้างเสริมพลังครอบครัว และชุมชน เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสิทธิเท่าเทียมกัน

เรามี ความรู้ ประสบการณ์
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้รับการอบรม
0
เอกสาร
0
ผู้เชี่ยวชาญ
0
หลักสูตรออนไลน์
0
Popular Courses

หลักสูตรล่าสุด