Free
( 0 reviews )

สวนบำบัด

1.ความเป็นมา 1.1 ประวัติและความเป็นมา คำว่าสว […]

Free
( 0 reviews )

นวดไทยเพื่อฟื้นฟูเด็กพิการ

ความเป็นมาของการใช้นวดไทยเพื่อฟื้นฟูเด็กพิการ […]

Free
( 0 reviews )

การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น โดสะโฮ

ความหมายของโดสะโฮ ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา นอ […]

Free
( 0 reviews )

เวชกรรมเบื้องต้น

โรคไข้ต่างๆ ไข้ หมายถึง ความเจ็บป่วยทางกายหรื […]

Free
( 0 reviews )

กฎหมายการแพทย์ไทย

จริยธรรมกับการแพทย์ จริยศาสตร์ คือ การศึกษาอย […]

Free
( 0 reviews )

ระบบสุขภาพการแพทย์ไทย

ระบบสุขภาพการแพทย์ไทย การบรรยายเรื่องความหมาย […]

Free
( 0 reviews )

ประวัติการแพทย์แผนไทย

กำเนิดหมอชีวก              นครไพศาลี มีหญิงคณ […]

Free
( 0 reviews )

อบรมอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ

รวม 1 วัน   (ทฤษฏี 3 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 3 ชั่วโ […]