ทักษะการช่วยเหลือตนเองมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในทุกช่วงวัย และถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญด้านหนึ่งของเด็ก และเป็นทักษะพื้นฐานต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ อีกทั้งเด็กต้องใช้ทักษะการช่วยเหลือตนเองไปตลอดชีวิต แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มักมีข้อจ ากัดในการช่วยเหลือตนเอง ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจ าวัน ซึ่งเมื่อโตขึ้นปัญหานี้ก็จะกลายเป็นภาระสำหรับสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ในวัยเด็กบ้าง จึงเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่ง ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก โดยเฉพาะผู้ปกครองและครูผู้สอน คือ ผู้ที่มีบทบาทร่วมกันพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น

“คู่มือ ผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะช่วยเหลือ ตนเองในชีวิตประจำวัน”

เป็นคู่มือประกอบภาพในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น 4 เรื่อง คือ การรับประทานอาหารและการดื่ม การขับถ่าย การทำความสะอาดร่างกาย และการแต่งกาย โดยเน้นเรื่องของขั้นตอนและวิธีการฝึกที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองควบคู่ไปกับทักษะอื่นๆ ได้ด้วยผู้จัดท าคู่มือเล่มนี้หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เป็นอย่างดี เมื่อเด็กสามารถดูแลตนเองได้ ก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กมีอิสระและพึ่งตนเองได้มากขึ้น ท าให้เด็กมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งเป็นก าลังใจให้กับผู้ปกครองและคนในครอบครัว สำหรับภาระในการดูแลเด็กที่ลดน้อยลง

คลิกเลย! คู่มือ ผู้ปกครอง เพื่อฝึกทักษะช่วยเหลือ ตนเองในชีวิตประจำวัน


ฑมลา บุญกาญจน